سرور تیم اسپیک

پلن اول : خودمونی

بینهایت اسلوت
ترافیک ماهانه 5 گیگابایت
رنک اولیه سرور ادمین
آیپی اینترنت بدون لگ
پورت انتخابی رایگان

پلن دوم : گروهی

بینهایت اسلوت
ترافیک ماهانه 10 گیگابایت
رنک اولیه سرور ادمین
آیپی اینترنت بدون لگ
پورت انتخابی رایگان

پلن سوم : سروری

بینهایت اسلوت
ترافیک ماهانه 20 گیگابایت
رنک اولیه سرور ادمین
آیپی اینترنت بدون لگ
پورت انتخابی رایگان

پلن چهارم : حرفه ای

بینهایت اسلوت
ترافیک ماهانه 50 گیگابایت
رنک اولیه سرور ادمین
آیپی اینترنت بدون لگ
پورت انتخابی رایگان