▪ افزایش ممبر تلگرام

پلن اول - 100 ممبر

تعداد ممبر ارسالی 100 عدد
ممبر های واقعی و ایرانی
زمان شروع به ارسال 1 ساعت پس از پرداخت
زمان پایان ارسال حداکثر 1 روز پس از ارسال

پلن اول - 1000 ممبر

تعداد ممبر ارسالی 1000 عدد
ممبر های واقعی و ایرانی
زمان شروع به ارسال 1 ساعت پس از پرداخت
زمان پایان ارسال حداکثر 1 روز پس از ارسال

پلن اول - 500 ممبر

تعداد ممبر ارسالی 500 عدد
ممبر های واقعی و ایرانی
زمان شروع به ارسال 1 ساعت پس از پرداخت
زمان پایان ارسال حداکثر 1 روز پس از ارسال